عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

همبستگی برای آزادی زندانیان سیاسی ، به خصوص علی شریعتی وآرش صادقی

تجمع در تورنتو  کانادا در روز شنبه ۱۸ دی در حمایت از زندانیان سیاسی- عقیدتی 
درود  شنبه هفتم ژانویه
یک تا دو بعد از ظهر
در مکان  مرکز بین المللی برای دفاع از حقوق بشر

The International Center for Human Rights - ICHR
https://www.facebook.com/events/1529034340445420/
 با مسوولیت خانم راحله تارانی