امروز بامداد در مراسم رفسنجانی زندانی سیاسی ازاد باید گردد.