عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

ضرب وشتم خبر نگاران وعكاسان براي اب زاينده رود

کیمیا:
💢ضرب و شتم عکاسان خبری در حاشیه رودخانه

🚩عکاسان خبری که امروز برای باز شدن زاینده رود  4 ساعت در انتظار  بودند، مورد حمله چند نفر لباس شخصی قرار گرفتند. 

🚩در این جریان دندان یکی از عکاسان شکسته و لباس دیگر عکاسان نیز پاره شده است.

🚩 ضاربان ادعا کرده اند که مامور خدمات شهری هستند!

🚩این ادعا هنوز مورد تایید مسئولان شهری قرار نگرفته است.
كانال أصفهاني ها