سخنان جنجالی هاشمی پیش از فوت که سرش را به باد داد

نظرات