عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

اعتراضات پاسخ داد ویاران طاهری با شعار یا مرگ یا آزادی آزاد شدند.

 یاران محمدعلی طاهری با همبستگی واتحاد آزاد شدند. بدون قید وشرط ! درب  زندان های تهران وقرچک بر روی یاران طاهری گشوده شد.

اتحاد  مبارزه  پیروزی  اصلی ترین سلاح ما همبستگی ودلاوری است.