اعتراضات پاسخ داد ویاران طاهری با شعار یا مرگ یا آزادی آزاد شدند.

 یاران محمدعلی طاهری با همبستگی واتحاد آزاد شدند. بدون قید وشرط ! درب  زندان های تهران وقرچک بر روی یاران طاهری گشوده شد.

اتحاد  مبارزه  پیروزی  اصلی ترین سلاح ما همبستگی ودلاوری است.