آلودگی شهر اهواز را هیچ دستگاه الودگی سنجی نمی تواند اندازه گیری کند

هوای شهر اهواز امروز از همه میزان ها ومعیار های الودگی سنجی گذشت 
وجود ریزگرد ها در هوای اهواز باعث سونامی سرطان در این شهر ودر استان خوزستان شده است . منشا این الودگی ها به گفته کارشناسان داخلی است .