سهیل عربی زندانی سیاسی وکارگرتشکیلاتی هنوز زنده است.

سهیل عربی سال هاست در زندان رجایی شهر یا همان گوهر دشت سابق کرج در بند است. او دانشجو وکارگر است.جرمش دفاع از حقوق طبقه کارگر است. او را به زندان اورده اند. شکنجه داده اند. به انفرادی انداخته اندو سپس به رجایی شهر تبعید کرده اند. او همکنون به همراه مهدی فراحی شاندیز وبهنام ابراهیم زاده زندانیان سندیکالیست در زندان رجایی شهر بند 10 سالن 38 در بند است. این قهرمانان واقعی ولی گمنام را بشناسیم. برای ازادی انها تلاش کنیم. 
خبر گر