عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

خرید نان بیشتر بعد از پخش شدن خبر مرگ رفسنجانی

خبر ارسالی از شهروند خبرنگاران:
پس از اعلام خبر مرگ رفسنجانی مردم پایتخت و شهرهای دیگر در حال خرید نان بیش از حد معمول از نانوایی ها هستند.
#هاشمی_رفسنجانی