مردم به جای لا اله الا لله فریاد می زنند ، میر حسین میرحسین