مهدی رفسنجانی نگذاشت تا علی عسگری رئیس تلویزیون اسلامی زیر تا بوت علی اکبر رفسنجانی برود.