انضباط فوق العاده در اعتراض مدنی وسازمان یافته امروز برای ازادی زندانیان سیاسی