مجمع لکوموتیو رانان راه آهن لیست کارگران را جمع می کند.

با توجه به عدم پرداخت مزدی و در بعضی از شرکتها بیمه کارگران ودیگر مزایای شغلی ، لیستی از این شرکتها تهیه کردیم لذا از همکاران و پرسنلی که در پرداخت حقوق و بیمه شرکتها با مشکل مواجه هستند تقاضا میگردد مشکلات خود را با ذکر نام شرکت و ناحیه و یا شهر اعلام بفرمایند تا لیست بعد از تکمیل در کانال منتشر گردد تا طبق اولویت مشکلات حقوقی و مزدی شرکت مربوطه در کانال منتشر گردد. 

مجمع لکوموتیو رانان ایران         30 دی ماه 1395