عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

مجمع لکوموتیو رانان راه آهن لیست کارگران را جمع می کند.

با توجه به عدم پرداخت مزدی و در بعضی از شرکتها بیمه کارگران ودیگر مزایای شغلی ، لیستی از این شرکتها تهیه کردیم لذا از همکاران و پرسنلی که در پرداخت حقوق و بیمه شرکتها با مشکل مواجه هستند تقاضا میگردد مشکلات خود را با ذکر نام شرکت و ناحیه و یا شهر اعلام بفرمایند تا لیست بعد از تکمیل در کانال منتشر گردد تا طبق اولویت مشکلات حقوقی و مزدی شرکت مربوطه در کانال منتشر گردد. 

مجمع لکوموتیو رانان ایران         30 دی ماه 1395