قالیباف غارتگر محاکمه وکیفر ، از درخواست های مردمی

 قالیباف غارتگر / محاکمه وکیفر 
قالیباف ننگت باد / مرگ به نیرنگت باد 

قالیباف بداند / آتش نشان آگاه است. 

برای خون یاران اماده قیام است!
قالیباف غارتگر /محاکمه وکیفر

قاتل رفسنجانی / هم خائنه هم جانی
دستگیر شوند  قاتلان / هم شرم بر آمران 

حکومت اسلامی دیگر کارش تمامه 
کشتن رفسنجانی /این اخرین پیامه 
عیاران معیشت /هستند کنار ملت 


نظامیان  محروم بدانید: مام وطن مردم اند!

نظامیان محروم بدانید ! یار شما مردم اند !

ای پاسدار ایرانی / به مردمت بپیوند 

بسیجی آزاده / ایران کجاش آباده؟

بسیجی ایرانی / به مردمت بپیوند.  

دانشجوی زندانی /آزاد باید گردد

زنان ایران زمین /.ازاد باید گردند
دختران ایرانی / آزاد باید گردند.
مادران زندانی /آزاد باید گردند
این شهناز اکملی / این مادر دلاور / آزاد باید گردد.
این ناصر اشجاری /این پدر ازاده /ازاد باید گردد
این ارش صادقی / این یاور ازادی /آزاد باید گردد.
گلرخ اریایی / ازاد باید گردد.
حصر وزندان بشکنه / موسوی وکروبی / زندانی سیاسی ازاد باید گردند!
موسوی، کروبی / آزاد باید گردند. 

شیر زنان ایران، ما همه در زندانیم. 

هم نرگس / هم زهرا / آزاد باید گردند

کاوۀ امروز ما / زهرای رهنورد است

آرش ایمان ما / نرگس ایران ما

وکیل با شهامت / آزاد باید گردد 

زندانی سیاسی / آزاد باید گردد

ما مردم ایرانیم، از جهل و جن بیزاریم. 

 جمهوری  ایرانی ایجاد باید گردد/ 

ملای بی لیاقت محکوم باید گردد

ای قاری لواطگر / ننگت باد ننگت باد.

قران خوان  بچه باز باید بره به زندان 

زنداني سياسی آزاد بايد گردد

کارگر زندانی ازاد باید گردد
معلم زندانی ازاد باید گردد
هنرمند زندانی آزاد باید گردد
خبرنگار مردم/آزاد باید گردد
زندانی بی گناه آزاد بايد گردد