برنامه همراه با مزدبگیران: نقش مبارزات مزدبگیران در تدارک قیام عمومی