مادر علی شریعتی ، شایسته شریعتی از وضع وخیم این اعتصابی در زندان می گوید.