مردم به کمک کارگران آتش نشانی برخیزید . ازسد ومانع های حکومتیان بگذرید . فاجعه ای بزرگتر از انفجار پلاسکو را رقم می زنند.

گزارش های عیاران معیشت از اطراف پلاسکو :   
ما نزدیک پلاسکوهستیم . تاحالا خودمادیده ایم پانزده جسد را که همه غیر
اتشنشان هستند و هنوز جسد انها نیامده
یعنی
عملا تمام خبرها مبنی بر کم بودن تعداد کشته ها دروغ است

هنوز سی اتش نشان نیامده بیرون پانزده کشته شده عادی بیرون امده اند اما شبکه خبر مدام دارد از احتمال کشته شدن سی نفر امدادگر صحبت میکند که
پوشش احساسی بدهد و عملا امار گم بشود
شکر انقدر زنگ زدند و قالیباف را  فحشش دادند کلی پوست کلفت شده این دزد غارتگر 
شبکه خبر را ببینید کاملا معلوم است دارند 
با بیل فقط دیگر اوار را میریزند توی کامیون
چند اتش نشان را خودم دیدم رفته بودند جلوی بیل ها که نروند جلو

فاجعه ای راه افتاده باید بگویید مردم از صد شهرداری که راه ها را بسته رد بشوند و بیایند ببینند خودشان

اینجا مثلا مرکز شهر است اما تمام راه ها را بسته اند و فقط دارند سریع صحنه را تمیز میکنند
در ارتباط هستیم ، فعلا‎