آزادیخواهان استکهلم هم برای ازادی زندانیان سیاسی به میدان امدند.