این هم هدیه ای از دوستان کوه نورد ، مسیر پلنگ چال در زمستانی با شکوه