عكس شادي أصفهاني ها از ديدن اب در رود خانه زاينده رود

سطح توقع مردم را چه زيركانه پايين اورده اند؟

نظرات