عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

عكس شادي أصفهاني ها از ديدن اب در رود خانه زاينده رود

سطح توقع مردم را چه زيركانه پايين اورده اند؟