زندانی سیاسی سابق حتا اگر روزی صاحبکار هم بشود ، انسانیتش را دارد.

قسمتی از گفتگویی با یک دوست در فضای تلگرام 
ناصر جان خوشحالم با انکه کارفرما شده ای هنوز انسانیت خود را حفظ کرده ای و به مسایل کارگران وآزادی و عدالت می اندیشی . یکی از دلایل رشد جنبش کارگری وسندیکایی  این بود که ، در زمان قبل از 1357 تولید رو به گسترش بود وصنایع وخدمات تولیدی در حال رشد بود ونگاه حکومت هم تولیدی بود. در نتیجه کارگر فرصت چانه زنی وگسترش می یافت. اما حکومت ولایت فقیه ضد تولید است . چه بلایی بر سر خودت اورده اند که با ان همه تلاش وتخصص و سرمایه گذاری الان یک ورشکسته شده ای . تفاوت اساسی در این سیاست های کلی حکومتی است. ذوب اهن از بزرگترین صنایع مادر با کمک شوروی وبدون پول وبا معامله تهاتری با گاز بنیاد گذاشته شد. صدها صنعت کوچک وبزرگ زیر بنایی دیگر هم در ان زمان ،همینطور  از کشور های سوسیالیستی وشرق اروپا وارد ایران شدند. حکومت ولایت فقیه امروز حتا ذوب آهن  اصفهان وفولاد مبارکه وفولاد اهواز را به نا بودی و ورشکستگی کشانده است.  به جز صنعت خورد ومصرفی مثل کفش ،لباس ومبلمان... مردم به واقعیات نگاه می کنند. پدران سندیکالیست واگاه ما در ان شرایط فرصت رشد داشتندو جامعه سوسیالیستی به عنوان مرکز امید دیده می شد.
با همه کاستی هایش . ان هم که فرو پاشید . پس طبیعی است که کارگران ومردم عادی به دوران شاهنشاهی به عنوان دوران بهتری که انرا لمس کرده اندو یا از پدران ومادرانشان شنیده اند، نگاه می کنند. اگر ایران گرایی وانسانگرایی با همدیگر ترکیب شده اند و7 ابان در پاسارگاد و 8 دی ماه بر گورگاه یعقوب لیس صفاری که یک کارگر ومسگر پیروز شده بر خلیفه بغداد است ، نمود های انرا می بینم .چون مردم از اسلام وحکومت اسلامی نفرت پیدا کرده اند و به گذشته پر افتخار خود پناه برده اند تا گفتمان انسانگرایانه وطبیعت گرایانه ایرانی را در برابر گفتمان اسلامگرایی سرکوبگر ووحشی به عنوان اسلحه ایدیو لوژیک در اختیار داشته باشند تا در میدان اندیشه  فلسفه خلیفه گری اسلامی وبغدادی را شکست دهند. شاید اکثریت این جوانان با درک مشخص هم این کار را نکنند بلکه غریزتن  این راه را می روند. بخش با هوش مردم ایران در جستجوی راه حلی ملی ودموکراتیک وانسانی است ، که انگ وابستگی به جایی هم نخورد. یک زبان مشترک وهمه گیر پیدا کند وبتواندبیشترین نیرو را بسیج کند ، بر تفرقه ها غلبه کند. تا  که حکومت ولایت فقیه را سرنگون کندو یک نظلم دموکرتیک انسانگرا را مستقر سازد.
منصور اسانلو دوم ژانویه 2017