اعتراضات در مراسم رفسنجانی به درخواست ازادی زندانیان سیاسی رسید.