عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

دست نوشته علی شریعتی زندانی ،که در حال اعتصاب غذاست

علی شریعتی زندانی سیاسی که در حال مرگ است، در دوران قبلی که زندان بود این  یاد داشت را نوشته است. و هنرمند سینما گر عزیزی این یادداشت را نوشته است. و حالا جان او در خطر است. برای ازادی علی شریعتی که جانش در خطر است بیشتر تلاش کنیم.