آتش نشانی در سراسر ایران هلی کوپتری برای خاموش کردن اتش ندارد. پس باید برایش دلیل بتراشیم.