پرونده قالیباف توسط عیاران معیشت به روی دیوارها امد.