جنبش همبستگی برای ازادی زندانیان سیاسی همین امروز هامبورگ


 همبستگی برای ازادی زندانیان سیاسی به تدریج جهانی می شود.