عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

جنبش همبستگی برای ازادی زندانیان سیاسی همین امروز هامبورگ


 همبستگی برای ازادی زندانیان سیاسی به تدریج جهانی می شود.