عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

برای دفاع از حقوق این افراد وخانواده هایشان باید قالیباف را محاکمه کرد. جان باخته گان ، کارگران اتش نشانی