برای دفاع از حقوق این افراد وخانواده هایشان باید قالیباف را محاکمه کرد. جان باخته گان ، کارگران اتش نشانی