جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه از همه ایرانی ها و تشکیلات انسان دوست می خواهد در شورای بزرگ دموکراسی خواهان متحد شویم.

جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه با کوهی از تجربه  های هزاران ایرانی ، در شرایط جدیدی که پیش امده است از همه براندازان دموکراسی خواه و انسان گرا می خواهد که در حول آزادی خواهی  برای ایران و ایرانی و برای رسیدن به انسانگرایی متحد شویم . فرصت حاضر لحظه تاریخی را برای اتحاد وهمبستگی همه عملگرایان دموکراسی خواه فراهم کرده است. این همگرایی و وحدت عمل در این لحظه تاریخی با تشکیل شورای بزرگ دموکراسی خواهان مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر میتواند کشور مارا با حضور توده های زحمتکش ، کارگران ، کارمندان ، اموزگاران وجنبش های مدنی در شبکه های همبستگی  از فرایند متلاشی شدن کشور جلوگیری کند. این شورای بزرگ ایرانیان می تواند دوران گذار بعد از حکومت اسلامی را با کمترین هزینه فراهم کند. با مرگ رفسنجانی پروسه فرو پاشی حکومت جمهوری اسلامی از سرعت بیشتری برخوردار می شود. با تصویب طرح تحریم همه جانبه علیه  بیت رهبری وعواملش و کلیه سیستم سپاه پاسداران در مجلس نمایندگان و کنگره امریکا روند سرنگونی حکومت اسلامی تشدید می شود. سازماندهی ما می تواند به حفظ کشور واینده فرزندان ما کمک کند. استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران راه نجات ما مردم ایران است.