عسگری قاتل مردم ورئیس فعلی صدا وسیمای اسلامی در حضور مردم نمی داند به کجا فرارکند؟