هیاهوی مرگ رفسنجانی نباید ما را از مراقبت حال زندانیان ومبارزان داخل کشور باز بدارد.

https://www.instagram.com/p/BPA94QGhmuV/?taken-by=radiofarhang.nuby=radiofarhang.nu

radiofarhang.nu
از رادیو فرهنگ اخبار جنبش کارگری وهمه مزد بگیران وخیزش های مردمی را هر هفته همراه با منصوراسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی کشور ، وفعال حقوق بشری وکارگری پی خواهیم گرفت در نوزدهمين  روز آبان ماه پس از خبر درگذشت رفسنجانى در گفتگو با منصور اسانلو پيامدها و تحليل مرگ وى مورد بررسى قرار گرفت و همچنين به تجمع بزرگ اعتراضى مردم شيراز به آنتن هاى كه سپاه براى پارزايت ميگذارند و باعث مسموم شدن و سرطانزا ميباشد ، توجه شما را به اين گفتگو جلب مينمايم 
بشنويد http://goo.gl/cyjEUy
كانال تلگرام راديو فرهنگ

https://telegram.me/raadiofarhang
صفحه فیسبوک رادیو فرهنگ
https://m.facebook.com/Radio-Farhang-774785762611953/?ref=bookmarks
سايت راديو
http://radiofarhang.nu
اينستاگرام https://www.instagram.com/radiofarhang.nu/