عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

تلاش برای ازادی زندانیان سیاسی نفر به نفر در جهان درحال گسترش است. یاران پیوسته از کالیفرنیا این هفته برای چهارشنبه های اعتراض ، با هدف ازادی زندانیان سیاسی وبیگناه در ایران . خوش قدم باشند.

یاران پیوسته از کالیفرنیا