تلاش برای ازادی زندانیان سیاسی نفر به نفر در جهان درحال گسترش است. یاران پیوسته از کالیفرنیا این هفته برای چهارشنبه های اعتراض ، با هدف ازادی زندانیان سیاسی وبیگناه در ایران . خوش قدم باشند.

یاران پیوسته از کالیفرنیا