شهناز اکملی مادر مصطفا کریم بیگی از جنبش مادران دادخواه را آزاد نکردند.

حکومت از چه چیزی وحشت دارد؟ از مادران دادخواه   از کارگران آگاه  از دانشجویان عدالت خواه یا از مردم ایران؟  بانو شهناز اکملی مادری است مثل بقیه مادران دادخواه که می خواهند بدانند فرزندانشان  چگونه ، چرا، کجا، کشته شده است؟ 
قاتل فرزندانشا ن که بوده است؟ چه کسانی دستور داده اند فرزندان  انها  کشته شود؟او خواهان محاکمه این جانیان شده است. شهناز اکملی ، خواهان شناسایی عالی ترین امران ومحاکمه این ها شده است. او می خواهد که قاتلان وآمران تمام کشتار های این سال ها معلوم ومحاکمه شوند. جرم او این است ، دادخواهی