عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

من به عشق رهبر نیامدم،...از هیچ چیز نمی ترسم .

این ها از چی می ترسند که موبایل ها و تلفن ها را قلع کرده اند. اگر نمی ترسند چرا این همه نیرو اوردند. هی این بلند گو ها می گه این همه لشکر امده به عشق رهبر امده . من هیچ به عشق رهبر نیامدم چرا دروغ می گه ؟ اینا اگر راست می گویند چرا اینقدر می ترسند؟ ... ببینیم  و بشنویم سخنان گهر با این بانوی ایرانی را که به همه درس آزادگی می دهد.