من به عشق رهبر نیامدم،...از هیچ چیز نمی ترسم .

این ها از چی می ترسند که موبایل ها و تلفن ها را قلع کرده اند. اگر نمی ترسند چرا این همه نیرو اوردند. هی این بلند گو ها می گه این همه لشکر امده به عشق رهبر امده . من هیچ به عشق رهبر نیامدم چرا دروغ می گه ؟ اینا اگر راست می گویند چرا اینقدر می ترسند؟ ... ببینیم  و بشنویم سخنان گهر با این بانوی ایرانی را که به همه درس آزادگی می دهد.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...