درخواست زندانيان سياسي و عياران معيشت از همه ميهن پرستان و انسان دوستان

هم ميهنان روز هاي تعيين كننده در راه هستند، همكنون گروهي از ايراني نما ها در همه جا داخل زندان و بيرون از زندان ، داخل ايران و خارج كشور ، داخل حكومت و خارج حكومت اقدام به جاسوسي ، ريا كاري ، دروغگويي، ضبط اموال و زندگي مردم و سو استفاده از موقعيتها مي كنند و كرده اند واز طريق خبر چيني و ادم فروشي وتفرقه افكني در جنبش ازادي خواهي مردم ايران ، براي خواسته هاي حقير خود سود اندوزي مي كنند، لذا به جاست كه ما ازادي خواهان وميهن پرستان به همه كساني كه در هر كجا خود را نفوذ داده اند و بر عليه منافع مردم ايران و ازادي خواهان ايران به هر شكلي با حكومت همكاري مي كنند، بگوييم كه دوران خيانت به مردم و ميهن به سر امده است، و در آينده نزديك كه جنبش إزاديخواهي مردم ايران پيروز مي شود ، تك تك شما شناسايي ميشويد و مورد محاكمه مردمي و عادلانه قرار خواهيد گرفت ، تمام أموالي را كه از ثروت هاي مردم ايران دزديده ايد، از شما پس گرفته خواهد شد.
و همه شما كه در كشتار و شكنجه و غارت از اموال مردم نقش داشته ايد به سزاي عادلانه رفتارتان خواهيد رسيد . اين اخطاري از سوي ستم ديده گان و زندانيان سياسي ايران زمين است، كه به شما ابلاغ ميشود. لذا تا دير نشده تجديد رفتار نموده و به اردوي مردم بپيونديد. و اموال سرقت كرده از مردم را به صاحبان ان پس بدهيد.

 عياران معيشت و گروهي از زندانيان سياسي