آرش صادقی به اعتصاب غذای دوباره دست زد. حمایتش کنیم.

آرش صادقي در اعتراض به بازداشت مجدد همسرش خانم گلرخ ايرايي دوباره دست به اعتصاب غذا زده است.
بهتر است بگوييم آرش صادقي به بند ٣٥٠ زندان اوين تبعيد شد!
بند ٣٥٠ بيشتر حالت تبعيدگاه دارد!
در اين بند كمتر از ١٠ زنداني سياسي نگهداري ميشوند كه بيشتر حالت ايزوله شدن دارند!
اين زندانيان به تلفن دسترسي ندارند تا مبادا با بيرون از زندان ارتباط برقرار كنند.
اين در حاليست كه آرش صادقي در اعتراض به دستگيري غيرقانوني مجدد همسرش دست به اعتصاب مجدد زده است و خود در حالت جسمي وخيمي به سر ميبرد!

نظر ما اين است هدف از اين كار بيصدا كردن اخبار آرش است تا مبادا اگر در اعتصاب خطري تهديدش كند در بي خبري كامل باشد..!
#FreeArash 

@arash_golrokh‎

Parisa • 3:12 PM