پارازیت خیانت است به ملت ، شیراز جلوی استانداری امروز