عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

لوگوی تبلیغاتی هنری برای نام حشمت طبرزدی وهر زندانی سیاسی

لوگو با سبک هنری کم خطر تر و توجه برانگیز تر .پیشنهادی از مبارزان داخل کشور برای ثبت بر دیوارها واماکن دیگر که مردم از دیدن ان لذتی هم می برند. همچون تیری به سوی هدف ازادی