لوگوی تبلیغاتی هنری برای نام حشمت طبرزدی وهر زندانی سیاسی

لوگو با سبک هنری کم خطر تر و توجه برانگیز تر .پیشنهادی از مبارزان داخل کشور برای ثبت بر دیوارها واماکن دیگر که مردم از دیدن ان لذتی هم می برند. همچون تیری به سوی هدف ازادی