حمایت گروهی از هم میهنان از امضای نامه

از نامه های هم میهنان داخل کشور 
با درود به منصور عزیز 

منصور جان ما مردم ایران از کوشش شما در راه آزادی میهن سپاسگذاریم وخواستم بگویم که ما مردم درون کشور جنگ زده ایران از نامه 30 نفر کوشنده عزیز راه آزادی پشتیبانی میکنیم و به 350 نفر اصلاح طلب حکومتی خارج از کشور که بیشتر از هر کسی به ایران عزیزمان ومردم آن خیانت میکنند. بگوییم که مردم ایران نیازی به شما اصلاح طلبان ندارند و می دانیم که سرانجام شما ها نیز در برابر مردم ایران خواهید ایستاد ودر جنایت حکومت شریک میشوید.
امضا ها محفوظ