بامداد امروز،در مراسم یاد بود رفسنجانی اصلی ترین فریاد، زندانی سیاسی ازاد باید گردد.