اعتراضات برای ازادی زندانیان سیاسی جهانی می شود. امروز تجمع هامبورگ وبرلین طبق برنامه ریزی قبلی انجام شد.

ا

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...