اعتراضات برای ازادی زندانیان سیاسی جهانی می شود. امروز تجمع هامبورگ وبرلین طبق برنامه ریزی قبلی انجام شد.

ا