عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

اعتراضات برای ازادی زندانیان سیاسی جهانی می شود. امروز تجمع هامبورگ وبرلین طبق برنامه ریزی قبلی انجام شد.

ا