سندیکای فلز کار مکانیک از وضع کارگران صنایع نفت می گوید.

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از وضعیت کارگران در مناطق نفت خیز
سرمايه دارى حاكم بر مناطق نفتى با ايجاد وضعيت غيربهداشتي و مضحك در رابطه با غذاى كارگران، شخصيت و منش آنان را لكه دار مي نمايد.
در هنگامي كه در پالايشگاه بندرعباس كارگران شركت ساختمان و نصب بخاطر٤ماه دستمزد عقب مانده شان اعتصاب مي نمايند تا شايد با اهرم فشار بر شركت و كارفرما پولهايشان را زنده نمايند؛ واکنش کارفرما این می شود که در روزهاي ١٦و ١٧دي شركت را تعطيل ميكند و به كارگران ژتون غذا هم نمي دهد و در نهايت با پرداخت دستمزد شهریور ماه تعداد٧٠٠نفر از كارگران را تصفيه و بلك ليست مي نمايند.
در پتروشيمي بوشهر پول مساعده به كارگران نمي دهند و سرپرست اجرا با گستاخي نكبت بارش مي گويد پول نيست و اگر پول مي خواهيد و از اين وضعيت پول ندادن ناراضي هستيد بهتر است تسويه نماييد و برويد.

شركت پايندان فاز١٣كنگان كه هيچ حساب و كتابي ندارد و پيمانكارش اقای سلحشور هم در قبال پول براى تأمين نيروى انسانى پروژه كه از شركت ميگيرد كمترين حقوق را همراه با فشار كاري و بدون مزايا به كارگران مي دهد، پول بيمه را كم مي كند و هزينه وسايل مصرفي مانند شيلد يا ماكس سنگ زني و…. را كه جزو ابزار ايمني كار هست و بايد براي كارگر فراهم نمايد را از دستمزد كارگران كم مي نمايد.
كارگران آواره و سرگردان بدنبال كار هستند و سهم ما از ثروتهاي افسانه اي نفت فقط تحقير و اعتصاب ،تسويه و بلك ليست ميباشد.
وارتان عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
خبرگر" این شرایط نشان میدهد، که ما کارگران راهی به جز همبستگی واتحاد نداریم. تا کل مدیریت را از این حکومت بگیریم وخودمان در همه صنایع کنترل تولید وتوزیع وفروش را به عهده بگیریم.