همراه با مزد بگیران در مقابل کودتا بایستیم

برنامه همراه با مزدبگیران: نقش مبارزات مزدبگیران در تدارک قیام عمومی