عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

همراه با مزد بگیران در مقابل کودتا بایستیم

برنامه همراه با مزدبگیران: نقش مبارزات مزدبگیران در تدارک قیام عمومی