عیاران معیشت در حال متشکل کردن تمام کسانی است که مشکل معیشت دارند.

https://telegram.me/ayaranemaeeshathttps:/ا
این کانال برای دفاع از حقوق معیشتی همه مردم ستم دیده ایران بنا شده است ، عیاران معیشت در سراسر ایران به جنبش در امده اند تا سرمایه های غارت شده از مردم ستم دیده  ایران را، از غارتگران باز پس گیرند. عیاران معیشت ادامه دهنده راه سمک عیار هستند.