مردم شيراز اعتراض ها را گسترش مي دهند

مردم شیراز قصد دارند روز دوشنبه ، ساعت 11 صبح  در اعتراض به شیوع بی رویه سرطان به دلیل پارازیتهای ارسالی سپاه ، جلوی استانداری دست به تجمع اعتراضی بزنند.
*گفته میشود سازه توپی شکل در عکس ، تجهیزات جدید ارسال پارازیت است که توسط سپاه پاسداران بر روی کوه دراک در شیراز نصب شده.

نظرات