عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

مردم شيراز اعتراض ها را گسترش مي دهند

مردم شیراز قصد دارند روز دوشنبه ، ساعت 11 صبح  در اعتراض به شیوع بی رویه سرطان به دلیل پارازیتهای ارسالی سپاه ، جلوی استانداری دست به تجمع اعتراضی بزنند.
*گفته میشود سازه توپی شکل در عکس ، تجهیزات جدید ارسال پارازیت است که توسط سپاه پاسداران بر روی کوه دراک در شیراز نصب شده.