مردم شيراز اعتراض ها را گسترش مي دهند

مردم شیراز قصد دارند روز دوشنبه ، ساعت 11 صبح  در اعتراض به شیوع بی رویه سرطان به دلیل پارازیتهای ارسالی سپاه ، جلوی استانداری دست به تجمع اعتراضی بزنند.
*گفته میشود سازه توپی شکل در عکس ، تجهیزات جدید ارسال پارازیت است که توسط سپاه پاسداران بر روی کوه دراک در شیراز نصب شده.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...