اعتراضات برای ازادی زندانیان سیاسی ادامه دارد. جلوی نمایشگاه بین المللی تهران