دروغ های رفسنجانی با رو کردن سند های تاریخی اشکار می شوند!