عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

کارگران کشت وصنعت مهاباد درس بزرگ مقاومت وپایداری به همه مزد بگیران می دهند.

چهل روز از اعتراضات کارگران کشت و صنعت مهاباد گذشت/ کارگران می گویند فرمانداری هم کاری نکرد.
بیش از چهل روز از اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد نسبت به ماهها معوقات مزدی می گذرد.
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در تماس با ایلنا از ادامه اعتراضات خود خبر دادند.
به گفته این کارگران، بیش از چهل روز است که در بیرون مجتمع و در هوای سرد ایستاده اند و نسبت به 16 ماه مطالبات مزدی خود اعتراض کرده اند.
این کارگران می‌گویند: علیرغم اعتراضات طولانی و مراجعات مکرر به همه مقامات مسئول در سطح شهرستان و استان، هیچ کس پاسخگوی ما نیست و فقط وعده های توخالی می‌دهند.  خبرگر:  این برخورد ستمکارانه حکومتیان به ما کارگران می اموزد که با درخواست از این حکومت چیزی نصیب ما نمی شود.
ما کارگران مجبوریم تمام قدرت را به دست بگیریم . باید مدیریت را در دست های خودمان بگیریم. به این مدیران غارتگر حکومتی چه اعتمادی بکنیم. این ها ما را واقتصاد وشرکت های ما را ورشکسته کردند ، باید خودمان مدیریت را درست بگیریم وکنترل تولید وتوزیع وفروش را کارگری کنیم. این یگانه راهی است که برای ما مانده است.