کارگران کشت وصنعت مهاباد درس بزرگ مقاومت وپایداری به همه مزد بگیران می دهند.

چهل روز از اعتراضات کارگران کشت و صنعت مهاباد گذشت/ کارگران می گویند فرمانداری هم کاری نکرد.
بیش از چهل روز از اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد نسبت به ماهها معوقات مزدی می گذرد.
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در تماس با ایلنا از ادامه اعتراضات خود خبر دادند.
به گفته این کارگران، بیش از چهل روز است که در بیرون مجتمع و در هوای سرد ایستاده اند و نسبت به 16 ماه مطالبات مزدی خود اعتراض کرده اند.
این کارگران می‌گویند: علیرغم اعتراضات طولانی و مراجعات مکرر به همه مقامات مسئول در سطح شهرستان و استان، هیچ کس پاسخگوی ما نیست و فقط وعده های توخالی می‌دهند.  خبرگر:  این برخورد ستمکارانه حکومتیان به ما کارگران می اموزد که با درخواست از این حکومت چیزی نصیب ما نمی شود.
ما کارگران مجبوریم تمام قدرت را به دست بگیریم . باید مدیریت را در دست های خودمان بگیریم. به این مدیران غارتگر حکومتی چه اعتمادی بکنیم. این ها ما را واقتصاد وشرکت های ما را ورشکسته کردند ، باید خودمان مدیریت را درست بگیریم وکنترل تولید وتوزیع وفروش را کارگری کنیم. این یگانه راهی است که برای ما مانده است.