مردم دیگر حرف های حکومتی ها را قبول ندارند. حکومتیان مستاصل می شوند.