اعتراضات با شعارهای موسوی تسلیت کروبی تسلیت ادامه می یابد.