عیارانی که برای تظاهرات می روند این موارد ایمنی را لطفا رعایت کنند.