یا حسین میر حسین اعتراضات اغاز شد . مردم خواهان آزادی زندانیان ومحصورین هستند.